LOẠI

ĐVT

PHÂN KHU

GHI CHÚ

ĐƠN GIÁ KIM TĨNH VÀ HUYỆT

PHÍ CHĂM SÓC

THÀNH TIỀN (VNĐ)

 

 Mộ đơn + đôi đại trà

 

 cái

 

Diệp Long
Diệp Long 1
Diệp Long 2
Diệp Long 3
Thiết Mộc Lan
Vạn Niên Thanh 1

Hướng đầu Đông Nam

138,500,000

6,500,000

145,000,000

Hướng đầu Tây Bắc

153,500,000

6,500,000

160,000,000

Mặt tiền đườngD4a, D6a, D7a, D8, D11, D12, D15

163,500,000

6,500,000

170,000,000

Mặt tiền đường D3, D7,
Khu VNT1-Mặt tiền D7a

193,500,000

6,500,000

200,000,000

 

 

Mộ đơn + đôi đại trà

 

 

cái

 

 

Thiết Mộc Lan

( Khu mới )

Hướng đầu Đông Nam

152,000,000

8,000,000

160,000,000

Hướng đầu Tây Bắc

172,000,000

8,000,000

180,000,000

Mặt tiền đường D7a, D11

192,000,000

8,000,000

200,000,000

Mặt tiền đường D12

212,000,000

8,000,000

220,000,000

Mặt tiền đường D2

242,000,000

8,000,000

250,000,000

 

Mộ đơn 
trung tâm

 

Cái

 

Kim Phát Tài

Không mặt tiền

201,000,000

9,000,000

210,000,000

Mặt tiền đường D7, D14

221,000,000

9,000,000

230,000,000

Mặt tiền đường D3

246,000,000

9,000,000

255,000,000

 

Mộ đôi

 

Cái

 

Phúc Lộc Thọ
Bát Tiên

Hướng đầu Đông Nam

392,000,000

18,000,000

410,000,000

Hướng đầu Tây Bắc

412,000,000

18,000,000

430,000,000

Mặt tiền đường D5, D6, D7

502,000,000

18,000,000

520,000,000

 

Mộ gia tộc

 

 

Gia tộc

Mặt tiền đường 3,5m

26,000,000

1,300,000

27,300,000

Mặt tiền đường 7m, góc 2 mặt tiền

29,500,000

1,500,000

31,000,000

 

Nhà mồ

 

Cái

 

Phúc Lộc Thọ 1

Không mặt tiền

1,285,000,000

55,000,000

1,340,000,000

Mặt tiền đường D4, D7, D9, D10

1,485,000,000

55,000,000

1,540,000,000

Góc 2 mặt tiền

1,705,000,000

55,000,000

1,760,000,000